Obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu Blackred.cz (dále jen „internetový obchod“) jehož provozovatelem je:

Petr Gabriel – Blackred
Hejtmánkovice 18
55001 Broumov
IČ: 66305896

Živnostenský list vydaný v Broumově dne 21.10.1998 Evidenční číslo: 360505-1659 Číslo jednací: 98/051998/F-12

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny Blackred.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Blackred.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou/telefonickou autorizaci objednávky.

 

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

Objednané zboží je, pokud to skladová pohotovost prodejce umožňuje, zpravidla doručeno v rozmezí 3-10 pracovních dnů od obdržení objednávky. V případě, že zboží není skladem, bude toto zasláno kupujícímu (na základě jeho souhlasu) v momentě jeho vyrobení.

Prodávající může rozdělit vyřízení vícepoložkové objednávky do více zásilek a to dle možností přepravních společností či skladových zásob. Kupující hradí poštovné a balné pouze u jedné zásilky (vícenásobný počet zásilek spojený s prvotním doručením objednávky).

Zboží je odesíláno kupujícímu poštou (spediční službou) nebo si může kupující zboží vyzvednout osobně.

Výše dobírkovného činí:

zboží do 1800,- vč. DPH, poštovné a balné 140,- vč. DPH po celé ČR

zboží nad 1800,- vč. DPH, poštovné a balné ZDARMA !!! po celé ČR

Blackred.cz si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě,že se vyskytnou nepředvídatelné události.
Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část pouze u zboží, které se již nevyrábí.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující (fyzická osoba – nepodnikatel, nikoliv však fyzická/právnická osoba nakupující na IČ jako podnikatel) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, nedobírkově odeslat v tomto termínu zpět na adresu prodávajícího (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající do 30dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem ( na účet , složenkou na adresu). Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. balné a přepravné). Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující.

 

Nepřevzaté zboží

V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.

 

Řešení sporů

Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

 

Reklamace

Na veškeré zboží se vztahuje záruční doba v délce trvání 24 měsíců. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, informovat prodávajícího na e-mail info@blackred.cz. Kupující při informování prodávajícího co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy. Následně kupující odešle reklamované zboží spolu s kopií daňového dokladu na vlastní náklady na adresu: Petr Gabriel – Blackred, Smetanova 63, Broumov 55001

Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu armyprodej.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to požádá písemně, e-mailem nebo telefonicky.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícímu.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

 

Doporučujeme:

a) V případě, že je přepravní box viditelně poškozen, zásilku vůbec nepřebírat. Zásilka se pak vrátí k nám a Vám je zasláno jiné zboží. Takto poškozenou zásilku my pak reklamujeme u přepravce.

b) V případě, že zjistíte poškození po rozbalení zásilky, neprodleně nás kontaktujte. Takto poškozené zboží je Vám pak nahrazeno v termínu dle vzájemné dohody.

c) V případě, že zjistíte, že dodaný výrobek je nefunkční, je toto řešeno jako reklamace (viz reklamace).